Web portal disclaimer

CaixaBank, SA (d'ara endavant, “imaginBank”) és l'entitat titular del portal d'“imaginBank” o del lloc web al qual ha accedit.

L'accés al portal o a qualsevol dels llocs web d'“imaginBank” i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquest conté comporta l'acceptació de les condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, haurà de llegir atentament el seu contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al portal o a qualsevol dels llocs web d'“imaginBank”.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. “imaginBank” es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, cas en què seran vigents des de la seva publicació i aplicables a tots els usuaris del portal o dels llocs web des d'aquesta data.

Els continguts de qualsevol dels llocs web, especialment les referències informatives i publicitàries, no constitueixen una oferta vinculant llevat que s'indiqui expressament el contrari. “imaginBank” es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals quan ho consideri oportú, i també a impedir o restringir-hi l'accés de forma temporal o permanent.

“imaginBank” podrà incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, per exemple a xarxes socials i a altres informacions. En cap d'aquests casos “imaginBank” no serà responsable de les pàgines i els continguts de tercers ni del funcionament i la disponibilitat d'aquests.

Navegació i personalització

La simple navegació a través del lloc web d'“imaginBank” és gratuïta i tampoc no exigeix el registre previ de l'usuari. Això no obstant, l'accés, la contractació o la utilització d'alguns productes o serveis podrà requerir que l'usuari es registri. En aquest cas, cadascun dels productes i serveis esmentats es regirà per les seves pròpies condicions específiques, sense perjudici de les condicions aquí previstes.

Al portal o als llocs web s'oferirà a l'usuari la possibilitat que pugui personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o bé que pugui configurar els accessos als seus productes i serveis preferits, fent que la navegació i la localització dels recursos emprats sigui eficient, funcional i, per tant, s'adapti als gustos i usos de cada usuari.

Seguretat

El portal “imaginBank” disposa dels certificats, els segells o les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. Això no obstant, li recomanem que consulti i llegeixi amb atenció les recomanacions de seguretat que “imaginBank” posa a disposició de tots els usuaris al seu portal.

Política de privacitat i protecció de dades

“imaginBank” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat bancària.

“imaginBank” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar-ne, sempre que sigui possible i segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o l'usuari del destinatari de la informació sobre la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l'adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o el client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web d'“imaginBank” disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari o el client i que poden permetre als nostres sistemes de recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar el seu accés en visites posteriors, fer més segura la navegació, obtenir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències d'usuaris.

La política de cookies d'“imaginBank” està subjecta a la normativa comunitària i espanyola vigent relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d'aquesta, “imaginBank” l'informarà sobre les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan sigui necessari, demanarà el seu consentiment per poder fer-les servir.

Portals mòbils i geolocalització

Aquesta pàgina web d'“imaginBank” està adaptada per al seu ús en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents llocs web.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització amb l'objectiu de determinar, quan l'usuari l'activi, la ubicació del dispositiu esmentat en cada moment. D'aquesta manera, podrà accedir als serveis que precisin geolocalització i que “imaginBank” tingui disponibles.

L'accés als serveis esmentats requerirà l'activació per part de l'usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, que podrà desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web d'“imaginBank”, les pàgines de què consta i la informació o els elements que aquestes contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals “imaginBank”, CaixaBank, SA o les empreses del seu Grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

“imaginBank” no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines web d'“imaginBank” en cas que la titularitat d'aquests no correspongui a “imaginBank”, a CaixaBank, SA ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Està prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius esmentats anteriorment, sense l'autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

Això no obstant, pel seu compte i risc l'usuari podrà descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'“imaginBank”. Especialment, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni totalment ni parcialment. En cap cas això no suposarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d'“imaginBank”, CaixaBank, SA o les empreses del seu Grup.

Està prohibit, excepte en els casos en què ho autoritzi expressament “imaginBank”, establir enllaços des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d'“imaginBank” diferents de la pàgina principal del seu portal, i també presentar les pàgines web d'“imaginBank” o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Informació financera i borsària

El portal o els llocs web d'“imaginBank” no proporcionen cap tipus de recomanació d'inversió ni assessorament legal, fiscal ni de cap altre tipus. La informació és de caràcter general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars d'inversió ni de situació financera. Per tant, la informació continguda no ha de ser utilitzada per realitzar inversions o prendre decisions.

En el cas dels valors negociats, qualsevol decisió de subscripció, compra o venda ha d'adoptar-se tenint en compte la informació pública.

Els continguts de les pàgines web no constitueixen una oferta per vendre accions als Estats Units d'Amèrica. Les accions no poden ser ofertes, venudes ni subscrites als Estats Units d'Amèrica en absència de registre de les mateixes o d'una exempció de registre establerta a la Llei del mercat de valors dels Estats Units d'Amèrica (US Securities Act of 1933).

Responsabilitats

“imaginBank” no garanteix l'accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines web d'“imaginBank”, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

“imaginBank” no és responsable de la informació i la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web d'“imaginBank” mitjançant enllaços, ni de la informació i la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços al portal d'“imaginBank” o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius d'“imaginBank”, excepte si es té l'autorització expressa d'aquesta última.

“imaginBank” i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat relativa a la informació, els continguts de tota mena, els productes i els serveis oferts o prestats a través de les pàgines web d'”imaginBank” per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o no puntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació; i (viii) qualsevol decisió presa partint de la informació proporcionada a través del portal d'”imaginBank”.

Ni ”imaginBank” ni els proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa que sigui fora del control d'”ImaginBank”; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web d'”imaginBank”; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

© CaixaBank, S.A./ImaginBank, 2015 Barcelona.