Tractament de les dades

Tractament de dades de caràcter personal

Responsable i finalitats del tractament

Les dades que ens proporcionis s'incorporaran en uns fitxers el responsable dels quals és CaixaBank, SA, d’ara endavant "imaginBank", per ser tractades amb la finalitat de prosseguir el procés d'emplenament de la teva sol•licitud assistida per telèfon o per vídeo agent i completar el formulari que, si escau, se'n generi. Així mateix, les dades seran tractades per complir amb les obligacions normatives requerides a imaginBank i per prevenir el frau i garantir la seguretat, tant de les teves dades com de les nostres xarxes i dels nostres sistemes.
Les dades proporcionades són necessàries per a la gestió de la sol·licitud.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: www.caixabank.com/delegatprotecciodedades.

Comunicació de dades

Les teves dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal, i també a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió de la sol·licitud.

Període de conservació de les dades

Aquestes dades seran tractades per a la gestió de la teva sol·licitud. En qualsevol cas, un cop transcorreguts 30 dies des de la cessió de les teves dades, deixaran de tractar-se i seran suprimides. imaginBank les conservarà —tal com indica la normativa— durant el termini de prescripció que resulti d'aplicació a l'únic efecte de complir les obligacions legals que li siguin requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades

Podràs exercitar els drets amb relació a les teves dades de caràcter personal, d'acord amb la normativa d'aplicació, a través d'aquest enllaç www.caixabank.com/exercicidedrets o directament des de l'app d'imaginBank accedint a Menú General > Ajustos > Exercici de drets. Així mateix, t'informem que pots adreçar les reclamacions derivades del tractament de les teves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).